ank___nn_.png (372 bytes)
© 2022, Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

Následující  videa tvoří cyklus volně navazujících témat, formujících základy astrologie.
Byly původně určeny pro pravidelná veřejně přístupná setkání členů Astrologické společnosti ČR (1.čtvrtky v měsíci).
Snaha části výboru AS uzamknout záznamy před nečleny mne vedla k přenesení těchto přednášek do veřejného prostoru Internetu. 


Základy astrologie - volný cyklus témat

Nejedná se o nějaký kurz a tím spíše to není "kurz horoskopie"  a - není to ani trivialita. Jednotlivé okruhy ukazují hlubší rozměr  astrologie,  coby formy duchovní gramotnosti, včetně příkladů toho, jak lze např. z geometrických souvislostí získat závažné esoterní důsledky (nikoli náhodou měli Řekové na chrámech "Neznalý geometrie nevstupuj !").

Bylo připraveno přibližně 14 témat, z nichž realizováno bylo doposud jen šest (z nich je na záznamu bohužel jen posledních pět):

Horizontální domy, vycházení a zapadání  (Placidus za polárním kruhem)
Placidovy domy,  doplněk k Placidovi za polárním kruhem z minula
Co v horoskopu je a co tam být nemůže (z principu)
 -  Dodatek o mantice
Astrologická syntéza - čtení horoskopu "po písmenkách" astrologické abecedy
O čem jsou uzly - dále speciální případy a důsledky pro divinaci
  5. 5. 2022
 - P. Rastokin:  Horizontální domy, vycházení a zapadání  (Placidus za polárním kruhem)

    (mj. linie Placidovských domů, Planetárních hodin a porovnání s Campanem)


(přednáška v ZIPu) 224 MB

Některá doplnění přednášky o vycházení a zapadání podle otázek vzešlých od posluchačů (vše uvažujeme na severní polokouli).

Pokud je bod na obloze mezi cirkumpoláry, pak vychází a zapadá a denní/noční oblouk je částí rovnoběžky, procházené tím bodem od východu k západu a vice versa.

S výjimkou bodu "Jih" (S), je celý jižní cirkumpolár pod obzorem (tj. skrytý). V tomto bodě (S) se cirkumpolár dotýká horizontu a to "skryté", co dostoupá na horizont,  přestane být skryté (byť na oblouku nulové délky). Denní oblouk tak má délku , tj. tvoří jej jeden bod a noční oblouk 360° (jistě - s vyjmutým bodem Jih (S)). Vše pod jižním cirkumpolárem, pak nevychází nezapadá, ale je stále skryté - zde nemá smysl denní/noční oblouk uvažovat.

Severní cirkumpolár se dotýká horizontu v bodě "Sever" (N) (na cirkumpoláru je to hranice skrytého). Analogicky je pak nadzemní část, tj. denní oblouk, 360° - s vyjmutím bodu Sever a doplněk tvoří "jednobodový" noční oblouk Sever (N) délky . Vše nad severním cirkumpolárem nevychází nezapadá, ale je stále přítomné, a tak i zde nemá smysl denní/noční oblouk uvažovat.

Tohle znal a respektoval i starověk, a zde je také souvislost s cestou předků či pozemských bohů, stačí pozorně číst pohádky (viz také obrázek-poster navazující přednášky).

Důsledek chybné interpretace denních a nočních oblouků je např. nekorektní konstrukce astrolábu (na https://in-the-sky.org/astrolabe/extremes.php). Křivky Placidovských domů/Planetárních hodin mají končit na cirkumpolárech  - autor se odvolává na Geoffrey Chaucerův popis, tam ale konstrukce Placida/Pl.hodin za polárním kruhem určitě není. Navíc i samotné naprogramování počítá chybně tu koncovou část uvnitř cirkumpolárů před ohybem, na kterém měly křivky končit (je to dobře vidět při lepším rozlišení) - tam žádný infelxní bod být nemůže.

---------------
Celý problém "na cirkumpolárech" versus "vně cirkumpolárů" je názorně popsatelný triviálním matematickým zápisem:

Na cirkumpolárech je jeden oblouk tzv. otevřený interval (0°;360°), tj. bez krajních bodů, druhý oblouk tzv. uzavřený interval <0°;0°> - zde nulové délky.
"Vně cirkumpolárů" (připomínám - zde nic nevychází nezapadá) bychom sice zdánlivě mohli psát pro jeden oblouk "uzavřený interval" <0°;360°>, ale ten doplňkový oblouk nejen že není nulové délky (!!), ale on vůbec neexistuje. Proto denní či noční oblouk nelze dělit. Tím by byla nejen popřena z definice plynoucí konstrukce, ale zejména samotná podstata "Horizontálních domů" - vycházení a zapadání.
(Upozorním ještě, že není totéž, když oblouk degraduje k nule, tj. na bod  a když vůbec neexistuje.
)


 

 2. 6. 2022
 - P. Rastokin: Placidovy domy,  doplněk k Placidovi za polárním kruhem z minula

Originální Placidus a jeho dvě aproximace: Topocentrické domy a tzv. "klasický" Placidus.

Demonstrace plynulého přechodu od Kl.Placida k Topocentrickým domům a odtud i způsob, jak posunout i Kl.Placida za polární kruh. Tatvy a jejich vztah k Planetárním hodinám. I sem byla zařazena pasáž o "jemnohmotných obalech těla", neboť bez nich nelze fungování tatev uspokojivě vyložit.  (Viz také následující přednáška "Co v horoskopu je...")


(přednáška v ZIPu) 95 MB


 

 1. 9. 2022
 - P. Rastokin: Co v horoskopu je a co tam být nemůže (z principu)

(viz také přednáška na Eukarpii 2018 - Kostra na nebi, na zemi a o věcech mezi nebem a zemí)


(přednáška v ZIPu) 211 MB

U některých kolegů - ať z neznalosti či z jiných pohnutek - vzbudilo nelibost zařazení stručné poznámky o jemnohmotných obalech těla, konkrétně o obalu "životní síla prány" (prana-maja-kóša) - zkráceně "pránický obal", či obrazně "Řeka prány" (Vzhledem k rozšířenosti Jógy u nás, a to po mnoho desetiletí již z dob totality, je samotný pojem prány znám široké veřejnosti).

Pro astrologa je ale důležité vědět, že vlastní oblast působení astrologických sil je právě pránický obal . Cokoli se v této jemnohmotné vrstvě děje, musí být v nějaké podobě "přítomno" v horoskopu - a přednáška je o tom, co v horoskopu je... !  Navíc - znalost vztahů jak uvnitř tohoto obalu, tak vazby na hrubohmotné tělo na jedné a na jemnější obaly na straně druhé, umožňují pochopit, jak působení jednotlivých horoskopických prvků samotných, tak logiku horoskopu jako celku.

Že uvedené nevědí i mnozí renomovaně vystupující astrologové je smutnou skutečností, ovšem daleko horší je, že pokud "učí", tak z logiky věci  plyne, že to nikoho nenaučí.

Dodatek o mantice

K tématu "Co v horoskopu je a co tam být nemůže" patřila i závěrečná pasáž "o mantice". Pro časové omezení se do příspěvku nevešla. Mimo mantiky je to také astrologický HOROR - hrůza nad hrůzu - Zájemci o astrologii by se měli děsem budit ráno, v poledne i večer a o půlnoci 2x.

Na Strahovských kolejích, kde jsem byl v 80.letech zaměstnán, byla jedna studentka stavební fakulty - takový něžný Ráček - obor vodní stavby (jak jinak) a někdy na jaře, kolem státnic jsem jí dělal výklad horoskopu. Přes léto jsem to zcela vypustil z hlavy a byl konec září - byla asi něco vyřizovat na SÚZu a jak mě zahlédla, tak mávala a běžela od autobusu přes celý plac (to tam ještě nebyly kurty) a nadšeně vykřikovala jak jsem se trefil s tou "vodou v luftě" a že nastupuje k Západočeským lázním a že pro ně bude projektovat fontány.

Vůbec jsem si nevybavoval, k čemu se to mělo vázat, jen jsem si matně vzpomínal, že to bylo nejspíš míněno obrazně. Nicméně, nad svými divinačními schopnostmi jsem se dmul pýchou tak, že jsem - na cestě z práce - málem neprolez dveřmi do autobusu. Hned jak jsem přišel domů, jsem se na to šel podívat, ale já to tam neviděl. Ani jsem nedokázal zrekonstruovat, čeho se to mohlo týkat. V průběhu dalších 10, 14ti dní jsem se k tomu x-krát vracel. Já to tam neviděl, neviděl a neviděl. Pak už jsem to vnímal vyloženě prestižně - to tam přece musím najít, to muselo být tak jasné, že jsem si neudělal ani poznámku - nebylo. Někdy o týden později, asi v polovině října jsem dívčinu potkal na Strahově opět a hned jsem se jí ptal, co fontány. No prý že z toho nic nebude, že se s lázněma nakonec nedohodla.


 

 1.12. 2022
- P. Rastokin: Astrologická syntéza
- čtení horoskopu "po písmenkách" astrologické abecedy

V poněkud volnější podobě, je tento způsob čtení použit i v rozborech  Princezny v pohádkách včetně rozboru Audrey Hepburnové


(přednáška v ZIPu) 246 MB

 


 

 05.01. 2023
- P. Rastokin: O čem jsou uzly
- dále speciální případy a důsledky pro divinaci
(netýká se jen Lunárních uzlů, ale vlastností uzlů obecně)

Např.  co přichází (s rotací Země) po rovníku z pozemského,  je v uzlu (tj.Jarním bodě) distribuováno po ekliptice do nebeského. Jak souvisí uzly s přislušným prostředím (znamení zodiaku, horizontální domy, Nodál) lze nalézt v čl. 22 písmen, důsledky vzájemných pohybů těchto prostředí pak v čl. Cyklus věků


(přednáška v ZIPu) 204 MB

 


* * *

ZPĚT  na hlavní stránku

02:59:16, 25. března 2023 © Ing. Petr Rastokin